Algemene voorwaarden

  Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden in PDF
  * Om deze voorwaarden te openen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

 

JSK Handelsonderneming VOF

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. JSK: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: JSK Handelsonderneming VOF gevestigd aan de Signaal 41 te Purmerend, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37148861;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen JSK en de klant;

c. klant: het bedrijf dat met JSK een overeenkomst aangaat;

d. product: het product dat JSK levert;

e. website: de website www.jskhandelsonderneming.nl die door JSK wordt beheerd en waar informatie te vinden is over de producten en waar de producten besteld kunnen worden.

 

Artikel 2.  Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JSK en de klant waarop JSK deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien de klant een product van JSK huurt, dan zijn op de huurovereenkomst de huurvoorwaarden van JSK van toepassing.

2.2.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door JSK vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.  Indien JSK niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JSK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.  Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1.  Ieder aanbod en alle offertes van JSK zijn vrijblijvend.

3.2.  Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, type-, of zetfouten, in offertes, e-mailberichten of brochures of op de website binden JSK niet.

3.3.  Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

3.4.  Heeft JSK in het kader van een offerte een constructietekening gemaakt en de klant verleent de opdracht niet aan JSK, dan heeft JSK het recht voor het vervaardigen van de constructietekening € 150,- excl. btw in rekening te brengen. De klant wordt voor het vervaardigen van de offerte van de hoogte van deze kosten in kennis gesteld.

 

Artikel 4. Website

4.1.  JSK garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

4.2.  JSK is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1.  Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2.  Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van JSK of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 6. Account

6.1.  Op de website kan de klant een account aanmaken. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt JSK de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

6.2.  De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. JSK kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant JSK daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1.  Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten.

7.2.  De hoogte van de verzendkosten worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

7.3.  JSK heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 8. Totstandkoming van de overeenkomst

8.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van JSK dan wel nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen. 

8.2.  De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

8.3.  Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt JSK de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van JSK heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met JSK.

 

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

9.1.  JSK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.2.  JSK bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. JSK heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

9.3.  De klimmaterialen die door JSK worden geleverd zijn gekeurd volgens NEN 2384 en het elektronisch gereedschap dat door JSK wordt geleverd is gekeurd volgens NEN 3140.

 

Artikel 10. Wijzigen van de overeenkomst en annulering

10.1.  Als de klant de overeenkomst wenst te wijzigen of annuleren, dan kan dat financiële gevolgen hebben. De overeenkomst kan pas gewijzigd of geannuleerd worden nadat de klant schriftelijk akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten of annuleringskosten die aan de klant in rekening worden gebracht.

10.2.  Heeft JSK nog geen aanvang gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, dan is het annuleren van de overeenkomst kosteloos.

 

Artikel 11. (Op)leveringstermijn

11.1.  Opgave van een (op)leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

11.2.  In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van JSK ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 12. Levering en emballage

12.1.  De wijze van levering komen partijen voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst overeen.

12.2.  De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is JSK gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

12.3.  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product in de macht van de klant of van een door de klant aangewezen derde partij wordt gebracht.

12.4.  De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de producten.

12.5.  Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs aan de klant doorberekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van JSK.

 

Artikel 13. Ruilen & retourneren

13.1.  De klant kan het product dat hij via de website besteld heeft binnen 3 dagen na de levering ruilen of retourneren. De voorwaarden voor het ruilen en retourneren van een geleverd product staan op de website onder www.jskhandelsonderneming.nl/klantenservice/retouren/.

13.2.  Producten die gebruikt zijn, kunnen door de klant niet geruild of geretourneerd worden.

 

Artikel 14. Verplichtingen van de klant

14.1.  De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan JSK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JSK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan JSK zijn verstrekt, dan heeft JSK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

14.2.  Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

14.3.  De klant dient zijn volledige medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst.

14.4.  De klant is gehouden JSK onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

14.5.  De klant vrijwaart JSK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke niet aan JSK toerekenbaar zijn.

14.6.  De klant is verplicht het geleverde product te gebruiken volgens de door JSK gegeven instructies en overeenkomstig de technische specificaties en/of gebruiksaanwijzing van het product.

14.7.  De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het product en voor het in acht nemen van de gegeven instructies en/of adviezen.

 

Artikel 15. Betaling

15.1.  Betaling van via de website bestelde producten geschiedt vooraf. De betaalmogelijkheden staan duidelijk op de website vermeld, zie www.jskhandelsonderneming.nl/klantenservice/betalingsmogelijkheden/.

15.2.  JSK heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

15.3.  Indien de bestelling niet via de website geplaatst is, dan dient de klant te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

15.4.  JSK heeft het recht een aanbetaling van de klant te verlangen. Betaalt de klant de aanbetaling niet tijdig, dan heeft JSK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling volledig is voldaan. JSK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

15.5.  Bij niet tijdige betaling is de klant direct in verzuim en wordt een rente in rekening gebracht over het openstaande bedrag van 2% per maand. JSK kan de vordering uit handen geven aan een incassobureau. In een dergelijk geval worden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die JSK moet maken om de vordering te incasseren aan de klant in rekening gebracht.

15.6.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van JSK op de klant onmiddellijk opeisbaar.

15.7.  Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1.  Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van JSK, totdat alle vorderingen die JSK op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

16.2.  Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

16.3.  De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JSK te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JSK veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan JSK te verstrekken.

16.4.  Indien de klant zijn verplichtingen jegens JSK niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is JSK gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van JSK op volledige schadevergoeding.

16.5.  Indien JSK gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht JSK toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van JSK zich bevinden.

16.6.  Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk JSK daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van JSK.

16.7.  De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan JSK toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 17. Reclames en garantie

17.1.  De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a. of de juiste producten zijn geleverd;

b. of het juiste aantal producten is geleverd;

c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

17.2.  Reclames dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de levering schriftelijk aan JSK kenbaar te worden gemaakt.

17.3.  Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door JSK het product vervangen of herstelt. Indien het vervangen en/of het herstellen van het product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het gebrekkige product gecrediteerd. De aansprakelijkheid van JSK is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.

17.4.  Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.

17.5.  Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

17.6.  Voor de geleverde producten geldt de fabrieksgarantie die door de fabrikant wordt verleend.

17.7.  Op geleverde gebruikte producten wordt geen garantie verleend.

17.8.  Is de klant van mening dat het product gebrekkig is en/of wenst de klant een beroep op de fabrieksgarantie te doen, dan dient de klant een foto van het gebrek via de e-mail naar JSK te sturen.

17.9.  De klant is verplicht JSK de mogelijkheid te geven de klacht en/of garantieclaim te onderzoeken.

17.10.  Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt afgewezen indien:

a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

b. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;

d. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

e. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door JSK zijn geleverd.

17.11.  Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep heeft gedaan op de fabrieksgarantie, dan worden alle (onderzoeks)kosten die JSK daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.

17.12.  Het vervangen van een onderdeel van het geleverde product en/of het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden i.v.m. een garantieclaim verlengt de fabrieksgarantie niet.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1.  JSK kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.2.  JSK is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

18.3.  De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. JSK is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

18.4.  De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. JSK is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart JSK tegen alle aanspraken ter zake.

18.5.  JSK is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

18.6.  JSK is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben aangebracht aan het product.

18.7.  JSK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het product ten gevolge van de inwerking van licht.

18.8.  In geen geval is JSK aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

18.9.  JSK is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.

18.10.  JSK is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.11.  JSK is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

18.12.  Indien JSK aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JSK beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van JSK gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van JSK beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.13.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens JSK vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens JSK kan aanwenden.

18.14.  Komt de klant zijn verplichtingen jegens JSK die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet na, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die JSK daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

 

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

19.1.  JSK is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst JSK ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

19.2.  JSK is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

19.3.  Voorts is JSK bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.4.  JSK is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

19.5.  Indien JSK tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 20. Overmacht

20.1.  JSK is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JSK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JSK niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van JSK; het verbranden van middelen van vervoer van JSK of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

20.2.  Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van JSK.

20.3.  Indien JSK weet of het vermoeden heeft dat hij de overeenkomst niet tijdig kan uitvoeren door overmacht, dan stelt JSK de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 21. Geheimhouding

21.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

21.2.  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak JSK gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en JSK zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JSK niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21.3. JSK verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn Privacy policy die op de website staat, zie www.jskhandelsonderneming.nl/klantenservice/privacy-policy.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.  Op de overeenkomst tussen JSK en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

22.2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en JSK worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar JSK gevestigd is.